Nguyễn Thanh Mai
0984 888 884
thanhmai@vietskill.com.vn
Ngọc Lan (cơ sở Tp.HCM)
0906 994 331
vietskillhcm@gmail.com
Hotline Vietskill
0912 354 699
vietskill.mc@gmail.com
Tường Nguyên
0971 188 468
tuongnguyenvb@gmail.com
Tạ Huyền
0975 152 705
tathihuyen95@gmail.com
Nguyễn Thảo (cơ sở TPHCM)
0912 888 129
thaonguyen.minhtritn@gmail.com
LINK LIÊN KẾT
QUẢNG CÁO
LỊCH HỌC TUẦN TỪ 04/06/2018 ĐẾN NGÀY 10/06/2018

LỊCH HỌC TUẦN TỪ 04/06/2018 ĐẾN NGÀY 10/06/2018

Ngày đăng: 03/06/2018 (Lượt xem: 431)
THỜI GIAN STT GIỜ HỌC LỚP HỌC MÔN HỌC GIẢNG VIÊN TRỢ GIẢNG ĐỊA ĐIỂM CHỤP ẢNH
THỨ 2
04/06/2018
1 08h30 – 11h00 N143 (7 – 10T) GIẢI PHÓNG
CƠ THỂ
YẾN CHI THANH HƯƠNG PHÒNG 2  
2 08h30 – 11h00 N144 (9 - 13T) DIỄN XUẤT ĐẠO DIỄN TRẦN HOÀNG CHÂU ANH VIETSKILL  
3 18h00 – 21h00 MC 113 TIẾNG NÓI 1 CA SĨ VIỆT TÚ HUYỀN TRANG VIETSKILL  
THỨ 3
05/06/2018
4 08h30 – 11h00 N145 (7 – 10T) TIẾNG NÓI 1 NGHỆ SĨ HOÀNG TÙNG HOÀI ANH VIETSKILL  
5 08h30 – 11h00 N146 (7 – 10T) GIẢI PHÓNG
CƠ THỂ
YẾN CHI NGỌC ÁNH PHÒNG 3  
6 08h30 – 11h00 N147 (11 – 14T) XÂY DỰNG
KỊCH BẢN 1
MC HÀ THU CHÂU ANH PHÒNG 2  
7 18h00 – 21h00 MC 112 HƯỚNG DẪN
ND GHI HÌNH
MC
LAN HƯƠNG
LUÂN VIETSKILL  
8 14h30 – 17h00 KHÓA ĐÀO TẠO HỌC VIÊN QUÂN Y KỸ NĂNG
GIỌNG NÓI
MC THANH MAI   VIETSKILL HUYỀN
THỨ 4
06/06/2018
9 08h30 – 11h00 N152 CẦU GIẤY KHAI GIẢNG MC
THANH MAI
HUYỀN TRANG CHÙA HÀ  
10 08h30 – 11h00 N143 (7 – 10T) TIẾNG NÓI 2 CA SĨ VIỆT TÚ LUÂN PHÒNG 2  
11 08h30 – 11h00 N144 (9 - 13T) TIẾNG NÓI 2 NGHỆ SĨ HOÀNG TÙNG CHÂU ANH VIETSKILL  
12 18h00 – 21h00 MC 113 KỸ NĂNG BIÊN TẬP NỘI DUNG MC BẢO AN HUYỀN TRANG VIETSKILL  
13 17h30 – 20h00 N18 ĐÔNG ANH DIỄN XUẤT ĐẠO DIỄN TRẦN HOÀNG THANH HƯƠNG ĐÔNG ANH  
14 18h00 – 20h30 N151 (6 – 12T)
MỖ LAO
TIẾNG NÓI 1 NGHỆ SĨ HOÀNG TÙNG HOÀI ANH LÀNG
VIỆT KIỀU
 
THỨ 5
07/06/2018
15 08h30 – 11h00 N153 (10 - 15T) KHAI GIẢNG
(TIẾNG NÓI)
NGHỆ SĨ HOÀNG TÙNG HUYỀN TRANG PHÒNG 1  
16 08h30 – 11h00 N145 (7 – 10T) GIẢI PHÓNG
CƠ THỂ
LINH NGA THANH HƯƠNG VIETSKILL  
17 08h30 – 11h00 N146 (7 – 10T) XÂY DỰNG
KỊCH BẢN 1
MC BẢO AN NGỌC ÁNH PHÒNG 4  
18 08h30 – 11h00 N147 (11 – 14T) TIẾNG NÓI 1 CA SĨ
VIỆT TÚ
CHÂU ANH PHÒNG 2  
19 18h00 – 21h00 MC 112 NGHỈ     VIETSKILL  
THỨ 6
08/06/2018
20 08h30 – 11h00 N152 CẦU GIẤY DIỄN XUẤT ĐẠO DIỄN TRẦN HOÀNG HUYỀN TRANG CHÙA HÀ  
21 14h30 – 17h00 KHÓA ĐÀO TẠO HỌC VIÊN QUÂN Y NGHỆ THUẬT
GIAO TIẾP
Ths.VĂN TƯ   VIETSKILL  
22 17h30 – 20h00 N16 ĐÔNG ANH DIỄN XUẤT ĐẠO DIỄN TRẦN HOÀNG   ĐÔNG ANH  
THỨ 7
09/06/2018
23 08h30 – 11h00 N154 (4 – 7T) KHAI GIẢNG MC
THANH MAI
HUYỀN VIETSKILL  
24 08h30 – 11h00 N148 (4  - 7T)
ECOPARK
TIẾNG NÓI 1 MC MỸ NGA HUYỀN TRANG ECOPARK  
25 14h00 – 16h30 N149 (10 – 15T)
ECOPARK
TIẾNG NÓI 1 MC MỸ NGA HUYỀN TRANG ECOPARK  
26 08h30 – 11h00 N17 ĐÔNG ANH DIỄN XUẤT ĐẠO DIỄN
TRẦN HOÀNG
  ĐÔNG ANH  
27 08h30 – 11h00 N10 HÀ ĐÔNG TIẾNG NÓI 1 MC
HOÀNG LINH
HOÀI ANH HÀ ĐÔNG  
28 08h30 – 11h00 N140 (6 – 10T) XÂY DỰNG
KỊCH BẢN 1
MC BẢO AN CHÂU ANH PHÒNG 2  
30 08h30 – 10h30 CHỮA NGỌNG N31 THỰC HÀNH
BUỔI 6
TRÁNG THÚY HUYỀN VIETSKILL  
31 14h00 – 16h30 N137 (4 – 6 T) XỬ LÝ
TÌNH HUỐNG
MC
PHÚC NHẠC
LUÂN VIETSKILL  
32 15h00 – 17h00 CHỮA NGỌNG N33 THỰC HÀNH
BUỔI 1
MC
THANH MAI
HUYỀN VIETSKILL  
CHỦ NHẬT
10/06/2018
33 08h30 – 11h00 N150 (7 – 10T) TIẾNG NÓI 1 CA SĨ VIỆT TÚ NGUYỄN TRANG PHÒNG 4 NAM
34 08h30 – 11h00 N135 (6 – 10T) NGHỈ     PHÒNG 3  
35 08h30 – 11h00 DIỄN VIÊN N01 KHAI GIẢNG MC THANH MAI PHƯỢNG PHÒNG 1  
36 08h30 – 11h00 N15 ĐÔNG ANH HƯỚNG DẪN
NỘI DUNG GHI HÌNH
MC
LAN HƯƠNG
  ĐÔNG ANH  
37 09h00 – 11h00 CHỮA NGỌNG
N30 (ECOPARK)
THỰC HÀNH
BUỔI 10
TRÁNG THÚY LUÂN ECOPARK  
38 08h30 – 11h00 N141 (4 - 6T) PHỤ ĐẠO MC HẠNH CHI HUYỀN PHÒNG 2  
39 08h30 – 11h00 N142 (11  - 15T) TIẾNG NÓI 1 MC
THÙY LINH
HUYỀN TRANG VIETSKILL  
40 08h30 – 11h00 N154 (11  - 15T)
TIMES CITY
KHAI GIẢNG MC
HOÀNG LINH
THANH HƯƠNG SOLID  
41 15h00 – 17h00 CHỮA NGỌNG
N32
THỰC HÀNH
BUỔI 3
THÙY LINH HUYỀN VIETSKILL  
42 14h30 – 17h00 N139 (6 - 9T)
ECOPARK
KỸ NĂNG DCT MC HÀ THU HUYỀN TRANG ECOPARK  
43 14h00 – 16h30 N136 (7 – 12T)
TIMES CITY
NGHỈ     SOLID  
44 18h00 – 20h30 N151 (6 – 12T)
LÀNG VIỆT KIỀU
TIẾNG NÓI 1 MC
HOÀNG LINH
HOÀI ANH LÀNG
VIỆT KIỀU
 
45 18h00 – 20h30 N138 (10 – 16T) TALKSHOW MC VIỆT TÚ NGỌC ÁNH VIETSKILL THÀNH