Nguyễn Thanh Mai
0984 888 884
thanhmai@vietskill.com.vn
Ngọc Lan (cơ sở Tp.HCM)
0906 994 331
vietskillhcm@gmail.com
Hotline Vietskill
0912 354 699
vietskill.mc@gmail.com
Tường Nguyên
0971 188 468
tuongnguyenvb@gmail.com
Tạ Huyền
0975 152 705
tathihuyen95@gmail.com
Nguyễn Thảo (cơ sở TPHCM)
0912 888 129
thaonguyen.minhtritn@gmail.com
LINK LIÊN KẾT
QUẢNG CÁO
LỊCH HỌC TUẦN TỪ 09/07/2018 ĐẾN NGÀY 15/07/2018

LỊCH HỌC TUẦN TỪ 09/07/2018 ĐẾN NGÀY 15/07/2018

Ngày đăng: 09/07/2018 (Lượt xem: 481)
THỜI GIAN STT GIỜ HỌC LỚP HỌC MÔN HỌC GIẢNG VIÊN TRỢ GIẢNG ĐỊA ĐIỂM CHỤP ẢNH
THỨ 2
09/07/2018
1 08h30 – 11h00 N163 (6 - 12T)
CẦU GIẤY
XÂY DỰNG
KỊCH BẢN 1
MC QUỐC ANH HUYỀN TRANG CẦU GIẤY  
2 08h30 – 11h00 N162 (13 – 17T) XÂY DỰNG
KỊCH BẢN 2
MC
DƯƠNG HUYỀN
DƯƠNG PHÒNG 2  
5 08h30 – 11h00 N157 (7 – 10T) KĨ NĂNG DCT MC ĐỨC MẠNH LUÂN PHÒNG 4  
6 18h00 – 21h00 MC 115 BIÊN TẬP
NỘI DUNG 1
MC LAN HƯƠNG HUYỀN TRANG PHÒNG 2  
7 18h00 – 20h30 N166 (10 – 13T) TIẾNG NÓI 1 CA SĨ
VIỆT TÚ
LUÂN PHÒNG 4  
8 18h00 – 20h30 N167 (6 - 9T) KĨ NĂNG
GIAO TIẾP TỰ TIN
MC QUỐC ANH THANH HƯƠNG VIETSKILL  
THỨ 3
10/07/2018
9 08h30 – 11h00 N153 (10 - 15T) HƯỚNG DẪN
ND GHI HÌNH
MC LAN HƯƠNG HUYỀN TRANG PHÒNG 4  
10 08h30 – 11h00 N156 (10 – 15T)
HÀNG BÀI
TALKSHOW MC
DƯƠNG HUYỀN
NHƯ QUỲNH HÀNG BÀI  
14 18h00 – 20h30 N158 (11 – 15T) XÂY DỰNG
KỊCH BẢN 2
ĐẠO DIỄN
MẠNH CƯỜNG
NHƯ QUỲNH PHÒNG 4 M.ANH
15 18h00 – 20h30 N161 (7 – 10T) XÂY DỰNG
KỊCH BẢN 2
MC QUỐC ANH THANH HƯƠNG PHÒNG 3 M.ANH
16 18h00 – 21h00 MC 114 TALKSHOW MC BẢO AN LUÂN VIETSKILL M.ANH
17 18h00 – 21h00 MC 116 KHAI GIẢNG MC  LÊ ANH HOÀI ANH PHÒNG 2 M.ANH
THỨ 4
11/07/2018
18 08h30 – 11h00 N162 (13 – 17T) KỸ NĂNG DCT MC HÀ THU NHƯ QUỲNH PHÒNG 2  
19 08h30 – 11h00 N157 (7 – 10T) HƯỚNG DẪN
ND GHI HÌNH
MC
DƯƠNG HUYỀN
LUÂN PHÒNG 3  
20 08h30 – 11h00 N152 (7  -10T)
CÀU GIẤY
HOẠT NÁO MC PHÚC NHẠC HUYỀN TRANG CẦU GIẤY  
24 18h00 – 21h00 MC 115 BIÊN TẬP
NỘI DUNG 2
MC BẢO AN HUYỀN TRANG PHÒNG 2  
25 17h30 – 20h00 N18 ĐÔNG ANH
(5 – 10T)
XÂY DỰNG
KỊCH BẢN 2
MC
QUANG ĐẠO
  ĐÔNG ANH  
26 18h00 – 20h30 N166 (8 – 13T) XÂY DỰNG
KỊCH BẢN 1
MC QUỐC ANH NGUYỄN TRANG PHÒNG 2  
27 18h30  - 21h00 N11 HÀ ĐÔNG TIẾNG NÓI 1 CA SĨ VIỆT TÚ LUÂN HÀ ĐÔNG  
28 18h00 – 20h30 N167 (6 - 9T) TIẾNG NÓI 1 MC
THANH HẰNG
NHƯ QUỲNH VIETSKILL  
THỨ 5
12/07/2018
29 08h30 – 11h00 N163 (6 - 12T)
CẦU GIẤY
TIẾNG NÓI
(Luyện thanh lấy hơi)
KHÁNH HÒA HUYỀN TRANG CẦU GIẤY  
30 08h30 – 11h00 N156 (10-15T)
HÀNG BÀI
HƯỚNG DẪN
ND GHI HÌNH
MC
THANH HƯƠNG
NHƯ QUỲNH HÀNG BÀI  
31 08h30 – 11h00 N153 (10 - 15T) NGHỈ     PHÒNG 4  
36 18h00 – 20h30 N158 (11 – 15T) XỬ LÝ
TÌNH HUỐNG
MC
DƯƠNG HUYỀN
NHƯ QUỲNH PHÒNG 2  
37 18h00 – 21h00 MC 114 HƯỚNG DẪN
ND GHI HÌNH
MC THÙY LINH LUÂN VIETSKILL  
38 18h00 – 20h30 N161 (7 – 10T) KĨ NĂNG DCT MC
ĐỨC MẠNH
HUYỀN TRANG PHÒNG 4  
39 18h00 – 21h00 MC 116 TIẾNG NÓI CA SĨ VIỆT TÚ HOÀI ANH PHÒNG 2  
THỨ 6
13/07/2018
40 17h30 – 20h00 N16 ĐÔNG ANH XỬ LÝ
TÌNH HUỐNG
MC HOÀNG LINH   ĐÔNG ANH  
41 18h00 – 20h30 N169 (7 – 10T)
MỖ LAO
KHAI GIẢNG MC THANH MAI DƯƠNG LÀNG
VIỆT KIỀU
 
THỨ 7
14/07/2018
42 08h30 – 11h00 N164 (8 – 13T)
TIMES CITY
DIỄN XUẤT ĐẠO DIỄN
TRẦN HOÀNG
THANH HƯƠNG SOLID  
43 14h00 – 16h30 N164 (4 – 7T)
TIMES CITY
DIỄN XUẤT ĐẠO DIỄN
TRẦN HOÀNG
THANH HƯƠNG SOLID  
44 08h30 – 11h00 N17 ĐÔNG ANH TALKSHOW MC LÊ ANH   ĐÔNG ANH  
45 08h30 – 10h30 CHỮA NGỌNG N35 THỰC HÀNH
BUỔI 1
TRÁNG THÚY PHƯỢNG PHÒNG 3  
46 08h30 – 11h00 N10 HÀ ĐÔNG KĨ NĂNG DCT MC ĐỨC MẠNH DƯƠNG HÀ ĐÔNG  
47 08h30 – 11h00 N140(6 – 10T) HƯỚNG DẪN
ND GHI HÌNH
MC
THANH HƯƠNG
LUÂN PHÒNG 2 THÀNH
48 08h30 – 11h00 N154 (4 – 7T) XÂY DỰNG
KỊCH BẢN 1
MC HÀ THU HUYỀN VIETSKILL THÀNH
49 08h30 – 11h00 N148 (4  - 7T)
ECOPARK
TALKSHOW MC
THANH HUYỀN
HUYỀN TRANG ECOPARK  
50 14h00 – 16h30 N160 LAUREATE
(6 – 10T)
KỸ NĂNG
GIAO TIẾP TỰ TIN
ĐINH HỒNG PHƯƠNG LINH VIETSKILL THÀNH
51 14h00 – 16h30 N159 LAUREATE
(11 – 15T)
VĂN HÓA
VIỆT NAM
Ths.TRÁNG THÚY HUYỀN PHÒNG 2 THÀNH
52 15h00 – 17h00 CHỮA NGỌNG
NHÍ N33
THỰC HÀNH
BUỔI 6
TRÁNG THÚY LUÂN PHÒNG 3  
53 14h00 – 16h30 N149 (10 – 15T)
ECOPARK
TALKSHOW MC
THANH HUYỀN
HUYỀN TRANG ECOPARK  
54 08h30 – 11h00 N143, N144 GHI HÌNH
TRƯỜNG QUAY
MC THÙY LINH CHÂU ANH
NGUYỄN TRANG
HÀNG BÀI M.ANH
55 14h00 – 16h30 N146, N147 GHI HÌNH
TRƯỜNG QUAY
HÀNG BÀI M.ANH
CHỦ NHẬT
15/07/2018
56 08h30 – 11h00 N145
N15 ĐÔNG ANH
GHI HÌNH
TRƯỜNG QUAY
HÀNG BÀI M.ANH
57 14h00 – 16h30 N151 MỖ LAO
N147
GHI HÌNH
TRƯỜNG QUAY
HÀNG BÀI M.ANH
58 08h30 – 11h00 MC 112, 113 NGHỈ     CÔNG VIÊN  
59 08h30 – 11h00 N150 (7 – 10T) TIẾNG NÓI 2 MC LAN HƯƠNG NHƯ QUỲNH PHÒNG 4 THÀNH
60 08h30 – 11h00 N141 (4 - 6T) XÂY DỰNG
KỊCH BẢN 2
MC HÀ THU PHƯƠNG LINH PHÒNG 2 THÀNH
61 08h30 – 11h00 N142 (11 - 15T) KỸ NĂNG
GIAO TIẾP TỰ TIN
ĐINH HỒNG HUYỀN TRANG VIETSKILL THÀNH
62 08h30 – 11h00 N155 (11  - 15T)
TIMES CITY
XÂY DỰNG
KỊCH BẢN 2
MC BẢO AN THANH HƯƠNG SOLID  
63 08h30 – 11h00 DIỄN VIÊN N01 XÂY DỰNG
KỊCH BẢN KỊCH
Ths.THU HÀ DƯƠNG PHÒNG 1 THÀNH
64 08h30 – 11h00 NC N12 DIỄN XUẤT ĐẠO DIỄN
TRẦN HOÀNG
LUÂN PHÒNG 4 THÀNH
65 08h30 – 11h00 N171 ECOPARK KHAI GIẢNG MC THANH MAI   ECOPARK  
66 14h00 – 16h30 N165 (4 – 6T) DIỄN XUẤT MC ĐỨC MẠNH THANH HƯƠNG PHÒNG 2 THÀNH
67 14h00 – 16h30 N01 HƯNG YÊN DIỄN XUẤT NGHỆ SĨ
HOÀNG TÙNG
  HƯNG YÊN  
68 14h00 – 16h30 DIỄN VIÊN N01 XÂY DỰNG
KỊCH BẢN PHIM
ĐẠO DIỄN
MẠNH CƯỜNG
DƯƠNG PHÒNG 4 THÀNH
69 15h00 – 17h00 CHỮA NGỌNG
N34
THỰC HÀNH
BUỔI 5
PHƯƠNG THẢO HUYỀN TRANG PHÒNG 3  
70 15h00 – 17h00 CHỮA NGỌNG
N32
THỰC HÀNH
BUỔI 7
THÙY LINH LUÂN VIETSKILL  
71 14h00 – 16h30 N169 (10 – 15T) KHAI GIẢNG MC THANH MAI HOÀI ANH PHÒNG 2 THÀNH
72 18h30 – 21h00 N11 HÀ ĐÔNG
(10 -15T)
DIỄN XUẤT MC ĐỨC MẠNH HOÀI ANH HÀ ĐÔNG