Nguyễn Thanh Mai
0984 888 884
thanhmai@vietskill.com.vn
Ngọc Lan (cơ sở Tp.HCM)
0906 994 331
vietskillhcm@gmail.com
Hotline Vietskill
0912 354 699
vietskill.mc@gmail.com
Tường Nguyên
0971 188 468
tuongnguyenvb@gmail.com
Tạ Huyền
0975 152 705
tathihuyen95@gmail.com
Nguyễn Thảo (cơ sở TPHCM)
0912 888 129
thaonguyen.minhtritn@gmail.com
LINK LIÊN KẾT
QUẢNG CÁO
LỊCH HỌC TUẦN TỪ 25/06/2018 ĐẾN NGÀY 01/07/2018

LỊCH HỌC TUẦN TỪ 25/06/2018 ĐẾN NGÀY 01/07/2018

Ngày đăng: 24/06/2018 (Lượt xem: 519)
THỜI GIAN STT GIỜ HỌC LỚP HỌC MÔN HỌC GIẢNG VIÊN TRỢ GIẢNG ĐỊA ĐIỂM CHỤP ẢNH
THỨ 2
25/06/2018
1 08h30 – 11h00 N163 (6 - 12T)
CẦU GIẤY
KHAI GIẢNG MC THANH MAI HUYỀN TRANG CẦU GIẤY  
2 08h30 – 11h00 N162 (13 – 17T) DIỄN XUẤT ĐẠO DIỄN
TRẦN HOÀNG
NGUYỄN TRANG PHÒNG 4  
3 08h30 – 11h00 N143 (7 – 10T) XỬ LÝ
TÌNH HUỐNG
MC PHÚC NHẠC THANH HƯƠNG PHÒNG 2  
4 08h30 – 11h00 N144 (9 - 13T) HƯỚNG DẪN
ND GHI HÌNH
MC HÀ THU CHÂU ANH VIETSKILL  
5 08h30 – 11h00 N157 (7 – 10T) TIẾNG NÓI 2 CA SĨ VIỆT TÚ PHƯƠNG LINH PHÒNG 4  
6 18h00 – 21h00 MC 113 XỬ LÝ
TÌNH HUỐNG
MC THANH MAI HUYỀN TRANG VIETSKILL  
THỨ 3
26/06/2018
7 08h30 – 11h00 N153 (10 - 15T) TALKSHOW MC VIỆT TÚ HUYỀN TRANG PHÒNG 4  
8 08h30 – 11h00 N156 (10 – 15T)
HÀNG BÀI
XÂY DỰNG
KỊCH BẢN 1
MC QUỐC ANH NHƯ QUỲNH HÀNG BÀI  
9 08h30 – 11h00 N145 (7 – 10T) KỸ NĂNG DCT MC HÀ THU HOÀI ANH VIETSKILL  
10 08h30 – 11h00 N146 (7 – 10T) HƯỚNG DẪN
ND GHI HÌNH
MC
THANH HƯƠNG
NGUYỄN TRANG PHÒNG 3  
11 08h30 – 11h00 N147 (11 – 14T) TALKSHOW MC THANH MAI LUÂN PHÒNG 2  
12 18h00 – 20h30 N158 (11 – 15T) XÂY DỰNG
KỊCH BẢN 1
MC QUỐC ANH NHƯ QUỲNH PHÒNG 2  
13 18h00 – 20h30 N161 (7 – 10T) TIẾNG NÓI 1 CA SĨ
VIỆT TÚ
THANH HƯƠNG PHÒNG 1  
14 18h00 – 21h00 MC 114 TIẾNG NÓI 2 NGHỆ SĨ
HOÀNG TÙNG
LUÂN VIETSKILL  
THỨ 4
27/06/2018
15 08h30 – 11h00 N162 (13 – 17T) TIẾNG NÓI 1 NGHỆ SĨ
HOÀNG TÙNG
THANH HƯƠNG PHÒNG 4  
16 08h30 – 11h00 N157 (7 – 10T) GIẢI PHÓNG
CƠ THỂ
MC HẠNH CHI PHƯƠNG LINH PHÒNG 3  
17 08h30 – 11h00 N152 (7  -10T)
CÀU GIẤY
XÂY DỰNG
KỊCH BẢN 2
MC HÀ THU HUYỀN TRANG CẦU GIẤY  
18 08h30 – 11h00 N143 (7 – 10T) HƯỚNG DẪN
ND GHI HÌNH
MC
THANH HƯƠNG
LUÂN PHÒNG 2  
19 08h30 – 11h00 N144 (9 - 13T) XỬ LÝ
TÌNH HUỐNG
MC
DƯƠNG HUYỀN
NGUYỄN TRANG VIETSKILL  
20 18h00 – 21h00 MC 115 KHAI GIẢNG MC THANH MAI HUYỀN TRANG PHÒNG 1  
21 18h00 – 21h00 MC 113 HƯỚNG DẪN
ND GHI HÌNH
.MC
THANH HẰNG
LUÂN VIETSKILL  
22 17h30 – 20h00 N18 ĐÔNG ANH
(5 – 10T)
TIẾNG NÓI 2 MC MỸ NGA   ĐÔNG ANH  
23 18h00 – 20h30 N151 (6 – 12T)
MỖ LAO
XÂY DỰNG
KỊCH BẢN 2
MC BẢO AN HOÀI ANH LÀNG
VIỆT KIỀU
 
THỨ 5
28/06/2018
24 08h30 – 11h00 N163 (6 - 12T)
CẦU GIẤY
DIỄN XUẤT ĐẠO DIỄN
TRẦN HOÀNG
HUYỀN TRANG CẦU GIẤY  
25 08h30 – 11h00 N156 (10-15T)
HÀNG BÀI
XÂY DỰNG
KỊCH BẢN 2
MC
DƯƠNG HUYỀN
NHƯ QUỲNH HÀNG BÀI  
26 08h30 – 11h00 N153 (10 - 15T) KỸ NĂNG DCT MC HÀ THU LUÂN PHÒNG 4  
27 08h30 – 11h00 N145 (7 – 10T) HƯỚNG DẪN
ND GHI HÌNH
MC HẠNH CHI THANH HƯƠNG VIETSKILL  
28 08h30 – 11h00 N146 (7 – 10T) XỬ LÝ
TÌNH HUỐNG
MC THANH MAI PHƯƠNG LINH PHÒNG 4  
29 08h30 – 11h00 N147 (11 – 14T) KỸ NĂNG
GIAO TIẾP TỰ TIN
MC QUỐC ANH CHÂU ANH PHÒNG 2  
31 18h00 – 20h30 N158 (11 – 15T) XÂY DỰNG
KỊCH BẢN 2
MC THÙY LINH NHƯ QUỲNH PHÒNG 2  
32 18h00 – 21h00 MC 114 BIÊN TẬP
NỘI DUNG
MC BẢO AN LUÂN VIETSKILL  
33 18h00 – 20h30 N161 (7 – 10T) GIẢI PHÓNG
CƠ THỂ
LINH NGA THANH HƯƠNG PHÒNG 4  
THỨ 6
29/06/2018
34 08h30 – 11h00 N152 CẦU GIẤY
(6  -12T)
TALKSHOW MC BẢO AN HUYỀN TRANG CHÙA HÀ  
36 17h30 – 20h00 N16 ĐÔNG ANH XÂY DỰNG
KỊCH BẢN 1
MC
PHÚC NHẠC
  ĐÔNG ANH  
THỨ 7
30/06/2018
37 08h30 – 11h00 N163 (8 – 13T)
TIMES CITY
KHAI GIẢNG MC THANH MAI THANH HƯƠNG SOLID  
38 08h30 – 11h00 N17 ĐÔNG ANH XÂY DỰNG
KỊCH BẢN 1
MC BẢO AN   ĐÔNG ANH  
39 08h30 – 11h00 N136 (7 – 12T)
TIMES CITY
N135 (7 – 10T)
N137 (5  -7T)
N138 (10 - 13T)
HOẠT NÁO MC PHÚC NHẠC NGUYỄN TRANG
PHƯỢNG
CÔNG VIÊN M.ANH
40 08h30 – 11h00 N10 HÀ ĐÔNG XÂY DỰNG
KỊCH BẢN 2
MC QUỐC ANH HOÀI ANH HÀ ĐÔNG  
35 08h30 – 11h00 N140(6 – 10T) KỸ NĂNG
GIAO TIẾP TỰ TIN
ĐINH HỒNG PHƯƠNG LINH PHÒNG 2  
41 08h30 – 10h30 CHỮA NGỌNG
NHÍ N31
THỰC HÀNH
BUỔI 10
TRÁNG THÚY LUÂN VIETSKILL  
42 08h30 – 11h00 N154 (4 – 7T) GIẢI PHÓNG
CƠ THỂ
LINH NGA HUYỀN VIETSKILL  
43 08h30 – 11h00 N148 (4  - 7T)
ECOPARK
XÂY DỰNG
KỊCH BẢN 1
MC HẠNH CHI HUYỀN TRANG ECOPARK  
44 14h00 – 16h30 N160 LAUREATE
(6 – 10T)
BIÊN TẬP
NỘI DUNG
MC PHÚC NHẠC HOÀI ANH VIETSKILL  
47 14h00 – 16h30 N159 LAUREATE
(11 – 15T)
DIỄN XUẤT ĐẠO DIỄN
TRẦN HOÀNG
HUYỀN PHÒNG 2  
48 15h00 – 17h00 CHỮA NGỌNG
NHÍ N33
THỰC HÀNH
BUỔI 4
TRÁNG THÚY LUÂN VIETSKILL  
49 14h00 – 16h30 N149 (10 – 15T)
ECOPARK
XÂY DỰNG
KỊCH BẢN 1
MC HẠNH CHI HUYỀN TRANG ECOPARK  
CHỦ NHẬT
01/07/2018
50 08h30 – 11h00 MC 112, 113 NGHỈ        
51 08h30 – 11h00 N150 (7 – 10T) XÂY DỰNG
KỊCH BẢN 1
MC HÀ THU NGUYỄN TRANG PHÒNG 4  
52 08h30 – 11h00 N15 ĐÔNG ANH NGHỈ     ĐÔNG ANH  
53 08h30 – 11h00 N141 (4 - 6T) TIẾNG NÓI 2 MC MỸ NGA HUYỀN PHÒNG 2  
54 08h30 – 11h00 N142 (11 - 15T) DIỄN XUẤT ĐẠO DIỄN
TRẦN HOÀNG
PHƯƠNG LINH VIETSKILL  
55 08h30 – 11h00 N155 (11  - 15T)
TIMES CITY
XÂY DỰNG
KỊCH BẢN 1
MC BẢO AN THANH HƯƠNG SOLID  
56 08h30 – 11h00 DIỄN VIÊN N01 KỸ THUẬT
BIỂU DIỄN
NGHỆ SĨ
NGUYỄN THIỆN
THÚY LUẬN PHÒNG 4  
57 08h30 – 11h00 NC N12 TIẾNG NÓI 2 MC HOÀNG LINH LUÂN PHÒNG 1  
58 14h00 – 16h30 N164 (4 – 6T) KHAI GIẢNG MC THANH MAI PHƯỢNG PHÒNG 2 M.ANH
59 14h00 – 16h30 N01 HƯNG YÊN TIẾNG NÓI 2 KHÁNH HÒA HUYỀN TRANG HƯNG YÊN  
60 14h00 – 16h30 DIỄN VIÊN N01 PHÂN TÍCH TÁC PHẨM VĂN HỌC Ths THU HÀ THÚY LUẬN PHÒNG 2  
61 15h00 – 17h00 CHỮA NGỌNG N34
LAUREATE
THỰC HÀNH
BUỔI 3
PHƯƠNG THẢO HUYỀN PHÒNG 3  
62 15h00 – 17h00 CHỮA NGỌNG
N32
THỰC HÀNH
BUỔI 5
THÙY LINH LUÂN VIETSKILL  
63 14h30 – 17h00 N139 (6 - 9T)
ECOPARK
NGHỈ     ECOPARK  
64 18h00 – 20h30 N151 (6 – 12T)
MỖ LAO
KỸ NĂNG DCT MC HÀ THU HOÀI ANH LÀNG
VIỆT KIỀU