Nguyễn Thanh Mai
0984 888 884
thanhmai@vietskill.com.vn
Ngọc Lan (cơ sở Tp.HCM)
0906 994 331
vietskillhcm@gmail.com
Hotline Vietskill
0912 354 699
vietskill.mc@gmail.com
Tường Nguyên
0971 188 468
tuongnguyenvb@gmail.com
Tạ Huyền
0975 152 705
tathihuyen95@gmail.com
Nguyễn Thảo (cơ sở TPHCM)
0912 888 129
thaonguyen.minhtritn@gmail.com
LINK LIÊN KẾT
QUẢNG CÁO
LỊCH HỌC TUẦN TỪ 18/06/2018 ĐẾN 24/06/2018

LỊCH HỌC TUẦN TỪ 18/06/2018 ĐẾN 24/06/2018

Ngày đăng: 17/06/2018 (Lượt xem: 452)
THỜI GIAN STT GIỜ HỌC LỚP HỌC MÔN HỌC GIẢNG VIÊN TRỢ GIẢNG ĐỊA ĐIỂM CHỤP ẢNH
THỨ 2
18/06/2018
1 08h30 – 11h00 N143 (7 – 10T) KỸ NĂNG
GIAO TIẾP TỰ TIN
MC QUỐC ANH THANH HƯƠNG PHÒNG 2  
2 08h30 – 11h00 N144 (9 - 13T) TALKSHOW MC VIỆT TÚ CHÂU ANH VIETSKILL  
3 08h30 – 11h00 N157 (7 – 10T) DIỄN XUẤT ĐẠO DIỄN
TRẦN HOÀNG
PHƯƠNG LINH PHÒNG 4  
4 18h00 – 21h00 MC 113 DIỄN XUẤT ĐẠO DIỄN
TRẦN HOÀNG
CHÂU ANH VIETSKILL M.ANH
THỨ 3
19/06/2018
5 08h30 – 11h00 N153 (10 - 15T) XÂY DỰNG
KỊCH BẢN 2
MC QUỐC ANH HUYỀN TRANG PHÒNG 4  
6 08h30 – 11h00 N156 (10 – 15T)
HÀNG BÀI
TIẾNG NÓI 2 CA SĨ VIỆT TÚ HUYỀN HÀNG BÀI  
7 08h30 – 11h00 N145 (7 – 10T) XÂY DỰNG
KỊCH BẢN 2
MC BẢO AN HOÀI ANH VIETSKILL  
8 08h30 – 11h00 N146 (7 – 10T) XÂY DỰNG
KỊCH BẢN 2
MC
PHÚC NHẠC
NGỌC ÁNH PHÒNG 3  
9 08h30 – 11h00 N147 (11 – 14T) XÂY DỰNG
KỊCH BẢN 2
MC
LAN HƯƠNG
CHÂU ANH PHÒNG 2  
10 18h00 – 20h30 N158 (11 – 15T) TIẾNG NÓI NGHỆ SĨ
HOÀNG TÙNG
NHƯ QUỲNH PHÒNG 2  
11 18h00 – 20h30 N161 (7 – 10T) KHAI GIẢNG
(DIỄN XUẤT)
ĐẠO DIỄN
TRẦN HOÀNG
THANH HƯƠNG PHÒNG 1 M.ANH
12 18h00 – 21h00 MC 114 TIẾNG NÓI CA SĨ VIỆT TÚ LUÂN VIETSKILL M.ANH
THỨ 4
20/06/2018
13 08h30 – 11h00 N162 (13 – 17T) KHAI GIẢNG MC THANH MAI THANH HƯƠNG PHÒNG 4  
14 08h30 – 11h00 N157 (7 – 10T) XÂY DỰNG
KỊCH BẢN 1
MC QUỐC ANH PHƯƠNG LINH PHÒNG 3  
15 08h30 – 11h00 N152 CÀU GIẤY TIẾNG NÓI 1 NGHỆ SĨ
HOÀNG TÙNG
HUYỀN TRANG CHÙA HÀ  
16 08h30 – 11h00 N143 (7 – 10T) TALKSHOW MC BẢO AN LUÂN PHÒNG 2  
17 08h30 – 11h00 N144 (9 - 13T) KỸ NANG DCT MC
LAN HƯƠNG
CHÂU ANH VIETSKILL  
18 18h00 – 21h00 MC 113 TALKSHOW MC BẢO AN HUYỀN TRANG VIETSKILL  
19 17h30 – 20h00 N18 ĐÔNG ANH
(5 – 10T)
GIẢI PHÓNG
CƠ THỂ
YẾN CHI   ĐÔNG ANH  
20 18h00 – 20h30 N151 (6 – 12T)
MỖ LAO
DIỄN XUẤT NGHỆ SĨ
NGUYỄN THIỆN
HOÀI ANH LÀNG
VIỆT KIỀU
 
THỨ 5
21/06/2018
21 08h30 – 11h00 N156 (10-15T)
HÀNG BÀI
DIỄN XUẤT NGHỆ SĨ
NGUYỄN THIỆN
NHƯ QUỲNH HÀNG BÀI  
22 08h30 – 11h00 N153 (10 - 15T) TIẾNG NÓI 2
(luyện thanh lấy hơi)
GV KHÁNH HÒA HUYỀN TRANG PHÒNG 4  
23 08h30 – 11h00 N145 (7 – 10T) XỬ LÝ
TÌNH HUỐNG
MC THANH MAI THANH HƯƠNG VIETSKILL  
25 08h30 – 11h00 N146 (7 – 10T) TALKSHOW MC
DƯƠNG HUYỀN
NGỌC ÁNH PHÒNG 4  
26 08h30 – 11h00 N147 (11 – 14T) XÂY DỰNG
KỊCH BẢN 2
MC
PHÚC NHẠC
CHÂU ANH PHÒNG 2  
  18h00 – 20h30 N161 (6 – 10T) KỸ NĂNG
GIAO TIẾP TỰ TIN
ĐINH HỒNG THANH HƯƠNG    
27 18h00 – 20h30 N158 (11 – 15T) TIẾNG NÓI
(luyện thanh lấy hơi)
GV KHÁNH HÒA NHƯ QUỲNH PHÒNG 2  
28 18h00 – 21h00 MC 114 DIỄN XUẤT ĐẠO DIỄN
TRẦN HOÀNG
LUÂN VIETSKILL  
THỨ 6
22/06/2018
29 08h30 – 11h00 N152 CẦU GIẤY
(6  -12T)
TIẾNG NÓI
(luyện thanh lấy hơi)
KHÁNH HÒA HUYỀN TRANG CHÙA HÀ  
31 17h30 – 20h00 N16 ĐÔNG ANH TIẾNG NÓI 2 MC LAN HƯƠNG   ĐÔNG ANH  
THỨ 7
23/06/2018
32 08h30 – 11h00 N163 (8 – 13T)
TIMES CITY
KHAI GIẢNG MC THANH MAI THANH HƯƠNG SOLID  
33 08h30 – 11h00 N17 ĐÔNG ANH TIẾNG NÓI 2 MC MỸ NGA   ĐÔNG ANH  
36 08h30 – 11h00 N10 HÀ ĐÔNG XÂY DỰNG
KỊCH BẢN 1
MC THÙY LINH HOÀI ANH HÀ ĐÔNG  
37 08h30 – 11h00 N140 (6 – 10T) XỬ LÝ
TÌNH HUỐNG
MC
HOÀNG LINH
CHÂU ANH PHÒNG 2  
38 08h30 – 10h30 CHỮA NGỌNG NHÍ
N31
THỰC HÀNH
BUỔI 9
TRÁNG THÚY LUÂN VIETSKILL  
39 08h30 – 11h00 N154 (4 – 7T) TIẾNG NÓI 1 NGHỆ SĨ
HOÀNG TÙNG
HUYỀN VIETSKILL  
40 08h30 – 11h00 N148 (4  - 7T)
ECOPARK
DIỄN XUẤT ĐẠO DIỄN
TRẦN HOÀNG
HUYỀN TRANG ECOPARK  
41 14h00 – 16h30 N160 LAUREATE
(6 – 10T)
TIẾNG NÓI 1 NGHỆ SĨ
HOÀNG TÙNG
PHƯỢNG VIETSKILL  
42 14h00 – 16h30 N159 LAUREATE
(11 – 15T)
TIẾNG NÓI 1 MC
THANH HẰNG
HOÀI ANH PHÒNG 2  
43 15h00 – 17h00 CHỮA NGỌNG NHÍ N33 THỰC HÀNH
BUỔI 3
TRÁNG THÚY LUÂN VIETSKILL  
44 14h00 – 16h30 N149 (10 – 15T)
ECOPARK
DIỄN XUẤT ĐẠO DIỄN
TRẦN HOÀNG
HUYỀN TRANG ECOPARK  
CHỦ NHẬT
24/06/2018
45 08h30 – 11h00 N136 (7 – 12T)
TIMES CITY
N135
N137
GHI HÌNH
TRƯỜNG QUAY
MC THÙY LINH PHƯỢNG
 
HÀNG BÀI M.ANH
46 14h00 – 16h30 N138 (10 – 16T)
110, 111 (bù)
GHI HÌNH
TRƯỜNG QUAY
MC THÙY LINH PHƯỢNG
HUYỀN TRANG
HÀNG BÀI M.ANH
47 08h30 – 11h00 MC 112, 113 NGHỈ        
48 08h30 – 11h00 N150 (7 – 10T) KỸ NĂNG
GIAO TIẾP TỰ TIN
MC QUỐC TUẤN NGUYỄN TRANG PHÒNG 4  
49 08h30 – 11h00 N15 ĐÔNG ANH KỸ NĂNG DCT MC MỸ NGA   ĐÔNG ANH  
50 08h30 – 11h00 N141 (4 - 6T) DIỄN XUẤT ĐẠO DIỄN
TRẦN HOÀNG
HUYỀN PHÒNG 2  
51 08h30 – 11h00 N142 (11 - 15T) XÂY DỰNG
KỊCH BẢN 2
MC
THANH HƯỜNG
HUYỀN TRANG VIETSKILL  
52 08h30 – 11h00 N155 (11  - 15T)
TIMES CITY
TIẾNG NÓI 2 MC LAN HƯƠNG THANH HƯƠNG SOLID  
53 08h30 – 11h00 DIỄN VIÊN N01 KỸ THUẬT
BIỂU DIỄN
NGHỆ SĨ
NGUYỄN THIỆN
CHÂU ANH PHÒNG 4  
54 08h30 – 11h00 NC N12 XÂY DỰNG
KỊCH BẢN 1
MC HÀ THU HOÀI ANH PHÒNG 1  
55 14h00 – 16h30 N01 HƯNG YÊN TIẾNG NÓI MC HOÀNG LINH   HƯNG YÊN  
56 14h00 – 16h30 DIỄN VIÊN N01 TIẾNG NÓI 2 NGHÊ SĨ
HOÀNG TÙNG
CHÂU ANH PHÒNG 2  
57 15h00 – 17h00 CHỮA NGỌNG N34
LAUREATE
THỰC HÀNH
BUỔI 2
PHƯƠNG THẢO HUYỀN PHÒNG 3  
58 15h00 – 17h00 CHỮA NGỌNG
N32
THỰC HÀNH
BUỔI 6
THÙY LINH LUÂN VIETSKILL  
59 14h30 – 17h00 N139 (6 - 9T)
ECOPARK
NGHỈ   HUYỀN TRANG ECOPARK  
60 18h00 – 20h30 N151 (6 – 12T)
MỖ LAO
KỸ NĂNG
GIAO TIẾP TỰ TIN
MC QUỐC TUẤN HOÀI ANH LÀNG
VIỆT KIỀU