Nguyễn Thanh Mai
0984 888 884
thanhmai@vietskill.com.vn
Ngọc Lan (cơ sở Tp.HCM)
0906 994 331
vietskillhcm@gmail.com
Hotline Vietskill
0912 354 699
vietskill.mc@gmail.com
Tường Nguyên
0971 188 468
tuongnguyenvb@gmail.com
Nguyễn Thị Minh Hiền
0904 015869
minhhiennguyen.1403@gmail.com
Tạ Huyền
0975 152 705
tathihuyen95@gmail.com
Nguyễn Thảo (cơ sở TPHCM)
0912 888 129
thaonguyen.minhtritn@gmail.com
LINK LIÊN KẾT
QUẢNG CÁO

LỊCH HỌC TUẦN TỪ 28/05/2018 ĐẾN NGÀY 03/06/2018

LỊCH HỌC TUẦN TỪ 28/05/2018 ĐẾN NGÀY 03/06/2018

Ngày đăng: 26/05/2018 (Lượt xem: 372)
THỜI GIAN STT GIỜ HỌC LỚP HỌC MÔN HỌC GIẢNG VIÊN TRỢ GIẢNG ĐỊA ĐIỂM CHỤP ẢNH
THỨ 2
28/05/2018
1 08h30 – 11h00 N143 (7 – 10T) KHAI GIẢNG MC
HOÀNG LINH
THANH HƯƠNG PHÒNG 2 HUYỀN
2 08h30 – 11h00 N144 (9 - 13T) KHAI GIẢNG MC THANH MAI CHÂU ANH VIETSKILL HUYỀN
3 18h00 – 21h00 MC 113 KHAI GIẢNG MC
HOÀNG LINH
HUYỀN TRANG VIETSKILL NAM
THỨ 3
29/05/2018
4 18h00 – 21h00 MC 112 XỬ LÝ
TÌNH HUỐNG
MC
HOÀNG LINH
LUÂN VIETSKILL  
THỨ 4
30/05/2018
5 08h30 – 11h00 N143 (7 – 10T) TIẾNG NÓI 1 NGHỆ SĨ HOÀNG TÙNG LUÂN PHÒNG 2  
6 08h30 – 11h00 N144 (9 - 13T) TIẾNG NÓI 1 CA SĨ VIỆT TÚ CHÂU ANH VIETSKILL  
7 18h00 – 21h00 MC 113 KỸ NĂNG
BIÊN TẬP
MC LÊ ANH HUYỀN TRANG VIETSKILL  
THỨ 5
31/05/2018
8 08h30 – 11h00 N145 (7 – 10T) KHAI GIẢNG
(DIỄN XUẤT)
ĐẠO DIỄN TRẦN HOÀNG HOÀI ANH VIETSKILL HUYỀN
9 08h30 – 11h00 N146 (7 – 10T) KHAI GIẢNG
(TIẾNG NÓI)
NGHỆ SĨ HOÀNG TÙNG NGỌC ÁNH PHÒNG 4 HUYỀN
10 08h30 – 11h00 N147 (11 – 14T) KHAI GIẢNG MC
THANH MAI
CHÂU ANH PHÒNG 2 HUYỀN
11 18h00 – 21h00 MC 112 KỸ NĂNG DCT ĐẠO DIỄN MẠNH CƯỜNG LUÂN VIETSKILL THÀNH
THỨ 6
01/06/2018
12 17h30 – 20h00 N15 ĐÔNG ANH KHAI GIẢNG MC LÊ ANH   ĐÔNG ANH  
THỨ 7
02/06/2018
13 08h30 – 11h00 N148 (4  - 7T)
ECOPARK
KHAI GIẢNG
(TIẾNG NÓI)
NGHỆ SĨ HOÀNG TÙNG HUYỀN TRANG ECOPARK  
14 14h00 – 16h30 N149 (10 – 15T)
ECOPARK
KHAI GIẢNG MC
THANH MAI
HUYỀN TRANG ECOPARK  
15 08h30 – 11h00 N16 ĐÔNG ANH KHAI GIẢNG MC
HOÀNG LINH
  ĐÔNG ANH  
16 08h30 – 11h00 N10 HÀ ĐÔNG KHAI GIẢNG
(DIỄN XUẤT)
ĐẠO DIỄN TRẦN HOÀNG PHƯỢNG HÀ ĐÔNG  
17 08h30 – 11h00 N140 (6 – 10T) TIẾNG NÓI 2 MC
DƯƠNG HUYỀN
CHÂU ANH PHÒNG 2 NAM
18 08h30 – 10h30 CHỮA NGỌNG N31 THỰC HÀNH
BUỔI 5
TRÁNG THÚY HUYỀN VIETSKILL  
19 14h00 – 16h30 N137 (4 – 6 T) HƯỚNG DẪN
ND GHI HÌNH
MC
DƯƠNG HUYỀN
HUYỀN VIETSKILL  
20 18h00 – 20h00 CHỮA NGỌNG LỚN THỰC HÀNH
BUỔI 10
GV
PHƯƠNG THẢO
HUYỀN VIETSKILL  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CHỦ NHẬT
03/06/2018
21 08h30 – 11h00 N150 (7 – 10T) KHAI GIẢNG MC
HOÀNG LINH
NGUYỄN TRANG PHÒNG 4 THÀNH
23 08h30 – 11h00 N135 (6 – 10T) KỸ NĂNG DCT MC
DƯƠNG HUYỀN
HOÀI ANH PHÒNG 3  
24 08h30 – 11h00 N15 ĐÔNG ANH KỸ NĂNG
GIAO TIẾP TỰ TIN
MC
 
  ĐÔNG ANH  
25 09h00 – 11h00 CHỮA NGỌNG
N30 (ECOPARK)
THỰC HÀNH
BUỔI 10
TRÁNG THÚY LUÂN ECOPARK  
26 08h30 – 11h00 N141 (4 - 6T) GIẢI PHÓNG
CƠ THỂ
MC HẠNH CHI HUYỀN PHÒNG 2 THÀNH
27 08h30 – 11h00 N142 (11  - 15T) TIẾNG NÓI 1 CA SĨ VIỆT TÚ HUYỀN TRANG VIETSKILL  
28 15h00 – 17h00 CHỮA NGỌNG
N31
THỰC HÀNH
BUỔI 2
THÙY LINH HUYỀN VIETSKILL  
29 14h30 – 17h00 N139 (6 - 9T)
ECOPARK
KỸ NĂNG
GIAO TIẾP TỰ TIN
GVĐINH HỒNG HUYỀN TRANG ECOPARK  
30 14h00 – 16h30 N136 (7 – 12T)
TIMES CITY
HƯỚNG DẪN
ND GHI HÌNH
MC
THANH HƯƠNG
THANH HƯƠNG SOLID  
31 18h00 – 20h30 N01 (6 – 12T)
MỖ LAO
KHAI GIẢNG MC
THÙY LINH
HOÀI ANH LÀNG
VIỆT KIỀU
 
32 18h00 – 20h30 N138 (10 – 16T) TALKSHOW MC LÊ ANH NGỌC ÁNH VIETSKILL THÀNH